Scroll to top

Spracovanie osobných údajov pre marketing

Montáž solárných systémov

Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov
Tieto podmienky so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Podmienky) popisujú spôsob, akým
fyzická osoba Peter Bajus PEI – TERM, so sídlom 07101 Michalovce, Severná 3594/8, IČO: 43190201, DIČ: 2020752492, IČ DPH: SK2020752492

zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, číslo živnostenského registra: 840-14666 (ďalej
len Fyzická osoba alebo my) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb,
spočívajúcich v predaji a distribúcii doplnkov tovaru (ďalej len Služby) na webovej stránke
www.peiterm.sk (ďalej len Webstránka).

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA  AKÝM ÚČELOM?
Zbierame o Vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len Osobné údaje) v závislosti od toho akým
spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo Služby:
A. Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke
Za účelom registrácie na našej Webstránke a následnému prihlasovaniu sa do našej Webstránky
a prístupu k našim personalizovaným službám na Webstránke spracúvame nasledujúce osobné
údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko a (iii) e-mail.
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my.
Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.
B. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb
Za účelom poskytovania našich Služieb (teda [dodanie Vami objednaného tovaru / poskytnutie Vami
zakúpenej služby]) spracúvame nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu,
(iv) e-mail, (v) telefónne číslo a (vi) informácie o Vašej platobnej karte (najmä číslo karty, dátum
exspirácie a CVV kód) .
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my.
Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.
C. Informácie získavané na marketingové účely
Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách,
vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo
poštových zásielok a/alebo notifikácii spracúvame Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail, (iv)
telefónne číslo a (v) adresu.
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre
spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať
kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii a/alebo dostupný
tu:https://www.peiterm.sk/index.php?route=account/login. Odvolanie súhlasu môže mať za
následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je
možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-mailov obsahujúcich oznámení súvisiacich s poskytovaním
Služieb.
D. Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky
Za účelom neustáleho skvalitňovania našich Služieb, rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri
používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa: (i) Vášho počítača, (ii) návštev alebo

používania našej Webstránky a/alebo našich Služieb (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy,
typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy
prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné
informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), (iii)
generované pri Vašom používaní našej Webstránky a/alebo Služieb alebo ktoré sú generované
v priebehu využívania našich Služieb (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania
Webstránky).
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre
spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
E. Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia
Za účelom zanechania hodnotenia alebo zverejnenia komentára na našej Webstránke budeme
spracúvať osobné údaje, ktoré spolu s hodnotením/ komentárom zanecháte na našej Webstránke
budeme spracúvať Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko, (iii) alias, ktorý si na zanechanie komentára/
hodnotenia určíte a (iv) akékoľvek ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete v hodnotení/ komentári uviesť.
Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre
spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) GDPR.
F. Informácie získavané pri komunikácii s nami
Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/
využívaní Služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce
osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo, (vi)
komunikačný obsah, (vii) metadáta spojené s komunikáciou a (viii) ) akékoľvek ďalšie nevyhnutné
údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť.
Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my.
Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) GDPR.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ
VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Okrem ako je uvedené vyššie, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom splnenia si
našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) GDPR alebo na ochranu našich
oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) GDPR, napríklad z dôvodu prevencie proti
podvodom, bezpečnosti sietí a informácií a priameho marketingu.
Vaše Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a budeme Vaše
Osobné údaje chrániť proti zneužitiu a/alebo nezákonnému zverejneniu.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Za účelom sprístupnenia našej Webstránky a/alebo Služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti
potrebné) máme právo Vaše Osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade
so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom,
subdodávateľom, úradníkom, poradcom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným
osobám Spoločnosti a Poskytovateľom služieb v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na
dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach, najmä nasledovným osobám.
A

Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: (i) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi
predpismi, (ii) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo (iii)
s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich
Osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných
rizík).

Informácie, na základe ktorých nie ste identifikovateľný: Máme právo poskytovať Vaše Osobné údaje,
na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej
Webstránky a/alebo Služieb, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí
atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov
využívania určitých služieb.

Vaše Osobné údaje, na základe ktorých je možná Vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími
stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

Môžeme umožniť niektorým tretím stranám zverejňovať na našej Webstránke reklamy a marketingové
informácie. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača
ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prehliadanej webstránky.
V takomto prípade automaticky obdržia informáciu o Vašej IP adrese. Môžu využívať aj iné
technológie (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), ktoré merajú efektivitu ich reklám a taktiež
personalizujú obsah Vám zobrazovaných reklám.Takýmto tretím
stranám nesprístupňujeme informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takto získané údaje.
Prosím berte na vedomie, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy určitej skupine
zákazníkov a vy budete na takúto reklamu reagovať, takýto inzerent alebo reklamný server si môže
vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snaží osloviť. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš
vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií si
prosím prečítajte podmienky spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH
KRAJÍN?
Osobné údaje, ktoré zbierame môžu byť uložené alebo inak spracúvané a prenášané v rámci krajín,
v ktorých vykonávame naše obchodné činnosti a to za účelom dosiahnutia účelu spracúvania
ustanoveného v týchto Podmienkach. Za rovnakým účelom, môžu byť Vaše údaje prenášané medzi
členskými štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a krajinami, ktoré podľa
Európskej komisie zaručujú úroveň ochrany osobných údajov tak, ako sú zčasu na čas zverejnené
Úradom na ochranu osobných údajov na jeho webovom
sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-
ochrany

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ
ÚDAJE?
Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše Osobné
údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý
boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu Webstránku

alebo využívate naše Služby a/alebo po celu dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných
údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:
A. Informácie nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke
Údaje nevyhnutné na registráciu a prístup k Webstránke budeme spracúvať odo dňa Vašej registrácie
na Webstránke do 30 dní odo dňa, kedy svoju registráciu zrušíte. Údaje budeme v tejto lehote
(teda 30 dní od zrušenia registrácie) spracúvať iba za účelom ukončenia zmluvného vzťahu medzi
nami a Vami, ktorý vznikol Vašou registráciu na stránke, riešenia prípadných sporov, ktoré z tohto
titulu vznikli a ochrany akýchkoľvek našich oprávnených záujmov).
B. Informácie nevyhnutné na poskytovanie Služieb
Údaje nevyhnutné na poskytovanie Služieb budeme spracúvať odo dňa kedy ste si Službu objednali
do jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy Vám bude tovar doručený a bude uhradená
cena).
C. Informácie získavané na marketingové účely
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na
takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.
D. Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na
takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.
E. Informácie získavané pri zanechaní Vášho komentára / hodnotenia
Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na
takéto spracúvanie do dňa (i) odvolania Vášho súhlasu alebo (ii) zrušenia registrácie na Webstránke.
F. Informácie získavané pri komunikácii s nami
Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracúvať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude
vybavená Vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.

Máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné
(i) na účely splnenia si našich zákonných povinností, (ii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť
naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania
podvodom a minimalizácie platobných rizík).

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?
Svoj Súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom
emailoveho kontaktu ktorý nájdete tu: peiterm@peiterm.sk alebo telefonického kontaktu na telefónnom čísle 056/6424055

AKÉ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?
Máte právo:
Na prístup k svojim Osobným údajom
Najmä žiadať informácie o: (i) účele spracúvania Osobných údajov, (ii) kategóriách spracúvaných
osobných údajov, (iii) príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a (iv) obe uchovávania
Vašich Osobných údajov.

Opravu Osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne Osobné údaje, prosím informujte nám
o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

Výmaz Osobných údajov (Právo byť zabudnutý)
Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý
boli získané, (ii) odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených
v týchto Podmienkach, (iii) budete namietať spracúvanie Osobných údajov, (iv) sme nadobudli Vaše
Osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše Osobné údaje alebo (vi)
Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Obmedzenie spracúvania Osobných údajov
Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov v prípade, ak: (i) namietate
správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) spracúvanie
Vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto
obmedzenia ich použitia, (iii) už viac nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy
ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo (iv) namietate spracúvanie Osobných údajov a to
až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Prenosnosť Osobných údajov
Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému
prevádzkovateľovi.

Namietať spracúvanie Osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na základe oprávneného záujmu, marketingu,
a profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.

Iniciovať konanie pred dozorným orgánom
Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov,
máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom.

VYUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
A PROFILOVANIE? AKO TO FUNGUJE?
Na poskytovanie našich Služieb nevyužívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t.j.
zhromažďujeme Vaše Osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami,
bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia Vám ďalej
poskytujeme naše Služby) a (ii) profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobné
údaje ako aj údaje o Vašom správaní sa na našej Webstránke za účelom Vášho zaradenia do určitej
skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou Vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?
Ochranu súkromia Vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame
žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej ako 16rokov, prosím

nezasielajte nám akékoľvek svoje Osobné údaje, vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska,
telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na
Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame
sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného
zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by
sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte nás
na peiterm@peiterm.sk alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle 056/6424055

AKO SPRACÚVAME FINANČNÉ OPERÁCIE?
Všetky finančné operácie a transakcie elektronicky vykonané na našej Webstránke alebo v súvislosti
s našimi Službami, budú spracované prostredníctvom poskytovateľov online platobných služieb Global
Payments s.r.o., organizačná zložka, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava. Podmienky spracúvania
osobných údajov takýchto poskytovateľov nájdete tu: https://www.globalpaymentsinc.com/sk-sk/gdpr.
Vaše Osobnú údaje budeme poskytovateľom online platobných služieb iba v takom rozsahu, ktorý je
potrebný na spracovanie platieb, ktoré vykonávate prostredníctvom našej Webstránky, na refundáciu
takýchto platieb a riešenie sťažností a dotazov vzťahujúcich sa na takéto platby a refundácie.

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI
TRETÍCH STRÁN?
Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.
Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy
tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?
Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si
budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v týchto Podmienkach, prosím kontaktujte nás e-
mailom na: peiterm@peiterm.sk alebo prostredníctvom telefonického kontaktu na telefónnom čísle 056/6424055

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY
SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky. V prípade, ak Podmienky alebo procesy zmeníme,
tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame,
ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Je dôležité, aby ste
pravidelne revidovali tieto Podmienky, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?
Súbor Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý je odoslaný webovým
serverom do webového prehliadača a je uložený prehliadačom na Vašom mobilnom zariadení alebo
počítači za účelom Vašej identifikácie (zväčša na základe anonymných identifikátorov). Identifikátor sa
potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera zobrazenie stránky za
účelom identifikácie Vašej návštevy na určitej stránke, zoznamu reklám, na ktoré ste reagovali, typ

prehliadača, ktorý používate a tiež za účelom zapamätania si údajov, ktoré ste zadali do alebo na
našej Webstránke.

Cookies používame za účelom personalizácie obsahu a reklám, ktoré sa Vám zobrazujú, umožnenia
využívania funkcionalít sociálnych médií a za účelom analýzy návštevnosti. Informácie o používaní
našej Webstránky poskytujeme našim partnerom z oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy, ktoré
môžu tieto údaje spájať sďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali z dôvodu
Vášho využívania ich služieb.

Cookies používame, aby sme sa vedeli prispôsobiť Vašim potrebám, aby sme Vás vedeli odlíšiť od
iných používateľov, aby sme zabránili zobrazovaniu reklám vo Vašom prehliadači, ktoré pre Vás nie
sú zaujímavé a aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať do našej Webstránky.
Používame buď „trvalé“ alebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budú uložené vo Vašom internetovom
prehliadači až do dňa ich určenej exspirácie, ak ich pred týmto dňom neodstránite; dočasné cookies,
na druhej strane, exspirujú v momente, kedy zavriete internetový prehliadač.

Ďalej používame aj cookies tretích strán: Cookies tretích strán sú cookies, ktoré sú nastavené inou
stránkou než našou Webstránkou. Napríklad, tlačidlá sociálnych médií „Páči sa mi to“ umiestnených
na ich webstránke. Takéto tlačidlo môže stiahnuť cookies, ktoré môžu byť čítané prevádzkovateľom
týchto sociálnych médií. Cieľom týchto cookies tretích strán je zväčša zbieranie určitých informácií za
účelom výskumu v oblasti správania, demografie a v neposlednom rade aj za účelom vykonávania
cieleného marketingu.

Cookies zväčša neobsahujú informácie, na základe ktorých by Vás bolo možné identifikovať, ale Vaše
Osobné údaje, ktoré uchovávame môžu byť prepojené s údajmi, ktoré sú získavané a ukladané
z cookies.
Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby ste si mohli
vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa do neho a aby ste mohli nakupovať tovar a služby), používame
technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohol vôbec fungovať.

Funkčné cookies: aby ste sa nemuseli neustále prihlasovať a aby ste si nemuseli stále dookola
nastavovať svoje preferencie (napr. nastavenie jazyka, v ktorom sa vám náš internetový obchod
zobrazí), pomáhajú vám funkčné cookies. V takom prípade je vaše heslo vždy zašifrované.
Používanie týchto cookies nie je nevyhnutné, ale výrazne vám spríjemní a uľahčí návštevu nášho
internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, z čoho vo
výsledku ťažíte opäť vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti
Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje,
pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe.
My pracujeme len s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa
konkrétny užívateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil, aký tovar si prezeral a pod).
Poznatky z týchto cookies používame aj na reklamné účely, kedy vám na základe týchto údajov
môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu k vám považujeme
za relevantnú.
Prosím berte na vedomie, že zablokovanie a/alebo odstránenie cookies môže mať negatívny dopad
na Vašu schopnosť využívať Webstránku a/alebo Služby.

This is custom heading element

This is custom heading element

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.